DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și alte acte normative interne, și are drept scop reglementarea modului și condițiilor de utilizare a site-ului www.raportare.gov.md, al cărui posesor este Serviciul Fiscal de Stat (în continuareSFS). Site-ul www.raportare.gov.md este administrat de către Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” (în continuareAdministrator).

Termenii şi condiţiile de utilizare pot fi modificate de către SFS, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (în continuare - Utilizatori).

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Site-ul www.raportare.gov.md reprezintă portalul de acces la Ghişeul unic de raportare electronică ce are drept scop unificarea proceselor de raportare către Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică, concomitent cu asigurarea unei transparenţe mai mari, precum şi a unei înţelegeri mai bune a activităţii acestora.

Accesarea și utilizarea site-ului www.raportare.gov.md (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse în continuare, accesibile permanent pentru consultarea acestora.

În cazul în care nu este de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorul nu va avea posibilitatea de a utiliza Ghişeul unic de raportare electronică.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.raportare.gov.md pune la dispoziţia utilizatorilor modulele de autentificare, raportare, informare și interacțiune cu Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică.

În procesul de accesare şi utilizare a site-ului www.raportare.gov.md, precum și de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a rapoartelor electronice, utilizînd metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul Ghişeului unic de raportare electronică, vor fi respectate normele regulatorii reflectate în Ghidul de utilizare.

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI

SFS oferă utilizatorilor acestui site atît accesul liber la informaţii de interes public, cît și acces restricționat pentru previzualizarea datelor cu caracter personal, precum și depune eforturi pentru ca aceste informaţii fie corecte şi oferite la timp.

Deşi, se depun toate eforturile pentru ca site-ul fie disponibil permanent, sunt necesare operaţiuni de întreţinere de rutină. Prin urmare, nu se garantează disponibilitatea permanentă sau faptul va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcţionalitate. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul site-ului va încerca în cel mai scurt timp remedierea acestora.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întîrziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele SFS din orice motive și nu este responsabil pentru folosirea incorectă de către Utilizator a serviciilor.

Administratorul nu poartă răspundere pentru datele incluse în rapoartele electronice ale Utilizatorului şi semnate cu semnătura electronică prevăzută de legislaţia în vigoare, pentru erorile, lacunele, ştergerea fişierelor, schimbarea funcţiilor, reţinerile şi defectele ce au loc în timpul transmiterii datelor, care au survenit fără vina sa.

Administratorul nu poartă răspundere pentru întreruperea continuităţii serviciilor din vina Utilizatorului și nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultată din cauze ce exced controlului său, cum ar fi lipsa energiei electrice, defectarea tehnicii de calcul sau infrastructurii de reţea ale Utilizatorului, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet şi nici pentru pagubele pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceste cauze.

Administratorul nu poartă răspundere pentru nici o întrerupere a serviciilor rezultată din cauze ce exced din setările calculatorului Utilizatorului, cum ar fi lipsa programelor necesare pentru utilizarea serviciilor, restricţiile dictate de politica de securitate a calculatorului Utilizatorului, defecţiunile dispozitivelor de citire a purtătorilor de informaţii pe care sunt înscrise semnăturile electronice, cît şi incompatibilitatea calculatorului cu cerinţele tehnice plasate pe portalul www.raportare.gov.md şi nici pentru consecinţele pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceste cauze.

Administratorul nu poartă răspundere pentru daunele indirecte cauzate Utilizatorului, inclusiv venitul ratat, economii ratate, oportunităţi ratate, netransmiterea sau transmiterea cu întîrziere a informației, alterarea sau pierderea informaţiei.

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii recunosc rapoartele electronice perfectate în cadrul serviciilor, autentificate prin aplicarea semnăturii electronice prevăzute de legislaţia în vigoare a Utilizatorului, produc aceleaşi efecte juridice ca şi documentele analogice pe suport de hîrtie, autentificate cu semnătură olografă şi ştampila entității. Utilizatorul este responsabil de veridicitatea datelor incluse în rapoartele electronice, precum şi de divulgarea informaţiei privind datele de autentificare pe site.

Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

 • perfecteze rapoartele electronice, utilizînd formularele puse la dispoziţie automat în cadrul sistemului;
 • semneze rapoartele electronice cu semnătura electronică prevăzută de legislaţia în vigoare, în scopul confirmării veridicităţii datelor conţinute în rapoartele electronice;
 • transmită rapoartele electronice pînă la ora 23:00 în ultima zi de prezentare, în scopul primirii recipisei electronice de confirmare a acceptării raportului în termenul prevăzut de legislaţie;
 • pună la dispoziția Administratorului adresa electronică prin care se va efectua comunicarea reciprocă, iar în caz de modificare a adresei electronice, să-l informeze în termen de 3 (trei) zile lucrătoare;
 • colaboreze cu Administratorul pentru asigurarea securităţii accesului la servicii şi informeze despre orice acţiune suspicioasă de care are cunoştinţă şi care ar putea reprezinte un atentat la serviciile respective;
 • nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • nu folosească nici o aplicație software și nici un dispozitiv care bruieze site-ul şi nici încarce sau pună la dispoziţie fişiere conţinând date eronate sau viruşi, prin niciun fel de metodă;
 • nu obţină sau nu încerce obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Este interzisă utilizarea site-ului în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

La utilizarea site-ului, Utilizatorul va respecta prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată Utilizatorul încalcă sau are motive suspecteze încalcă oricare dintre obligaţiile sale, Administratorul are dreptul suspende/blocheze accesul Utilizatorului la contul de utilizator. Blocarea accesului poate surveni și în baza solicitării în scris a Utilizatorului.

 

PRELUCRAREA DATELOR

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor Utilizatorul şi-a exprimat consimţământul pentru colectarea, administrarea datelor cu caracter personal ale acestuia, şi includerea în baze de date, precum şi prelucrarea, în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Prin prelucrarea de date/informaţii furnizate de Utilizator se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor/informaţiilor prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea şi/sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

 

CONDIŢII DE FOLOSIRE ȘI MODIFICARE A INFORMAŢIILOR DE PE SITE

Informaţia de pe acest site poate fi preluată, citită sau imprimată, cu condiţia reproducerii fiecărei dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în oricare informaţie pe care se preia de pe site. Totuşi, se interzice de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile grafice/video, sunetul fără permisiunea scrisă a SFS.

De asemenea, Utilizatorul cunoaște faptul orice informație vizualizată sau citită pe acest site are drepturi de „copyright” fără o altă notificare specială.

Informaţia oferită:

 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu completă sau actualizată, ca rezultat al necesităţii îndeplinirii de către SFS a obligaţiilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora SFS nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate. SFS îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
 • sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
 • nu oferă o securitate adecvată;
 • conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Doar documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

SFS îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului site-ului, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. De asemenea, SFS îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrînge şi asupra obligaţiei Serviciului Fiscal de Stat de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile impuse de lege.

 

LEGISLAȚIE

Drepturile şi obligaţiile părţilor impuse de termenii şi condiţiile prezente, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară că:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

 

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE SITE

În contextul dezvoltării și actualizării continue a soluțiilor informaționale, Administratorul aduce la cunoștință recomandările privind versiunile de browsere, care asigură utilizarea corespunzătoare a serviciilor fiscale electronice:

 • Google Chrome începând cu Ver. 62;
 • Mozilla Firefox începând cu Ver. 52;
 • Internet Explorer începând cu Ver. 11 (se necesită instalarea ultimelor actualizări pentru sistemul de operare Windows);
 • Opera începând cu Ver. 49.

 

DISPOZIŢII FINALE

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă faptul orice dispută este interpretată în concordanţă cu legislația în vigoare.